logo

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er forbeholdt enkelte saksområder, og personer med lav inntekt og liten formue. 

Rettshjelpen gis enten som fritt rettsråd eller fri sakførsel. 

Fritt rettsråd dekker vurdering, rådgivning og forhandlinger med sikte på å løse saken utenfor retten. 
Fri sakførsel dekker egne saksomkostninger (inkl. gebyrer) forbundet med en rettssak for domstolene. Det omfatter ikke motpartens saksomkostninger dersom man taper saken og blir dømt til å betale disse. 

Typiske saksområder som dekkes er utlendingssaker, erstatning for urettmessig straffeforfølging, voldsoffererstatning, mishandling fra nærstående, ekteskaps- og familiesaker (herunder barnefordeling), personskade/tap av forsørger, oppsigelse/utkastelse i leieforhold, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, klage over avgjørelser fra NAV. 

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr. 246 000,- for enslige og kr. 369 000,- for ektefeller/samboere. Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt legges til grunn. 

Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr. 100 000,-. Nettoformue legges til grunn. 

I spesielle tilfeller kan man søke fylkesmannen om unntak fra de økonomiske grensene. Personer som har inntekt over kr. 100 000,- må betale en egenandel som utgjør kr. 1040,- for fritt rettsråd, og 25% av saksomkostningene ved fri sakførsel, men ikke mer enn kr. 5 200,-. 

For nærmere avklaring på hvorvidt man kan ha krav på fri rettshjelp ber vi om at det tas kontakt med en av våre advokater.